Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen oldalon a Loxon Solutions Zrt. adatvédelmi nyilatkozata olvasható, melyet a versenyen vagy a mini játék során a személyes adatok megadásánál el kell fogadni.

A személyes adatok kezelésére az EcoSim MyAccount-ot használjuk, melynek a felhasználási feltételét és az adatvédelmi nyilatkozatát a myaccount.ecosim.hu oldalon találjátok.

Személyes adatokkal kapcsolatban nyugodtan keressetek minket az info@javachallenge.hu e-mail címen.

 

Loxon Solutions Zrt

Cégjegyzékszám: 01-10-047809

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 14356933-2-41

Székhely: 1134 Budapest, Lőportár utca 20/b.

Levelezési cím (adatkezelés helye): 1134 Budapest, Lőportár utca 20/b.  

Telefonszám: (+36)-1-789-0626

E-mail cím: office@loxon.eu

A Nemzeti Adatvédelmi, és Információszabadság Hatóság által kiadott adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-107805/2016 és NAIH-108914/2016

Adatvédelmi tájékoztató

1.     Általános tájékoztatás

1.1.      Kérjük, hogy bármilyen személyes adat vagy ilyet tartalmazó dokumentum elküldése előtt szíveskedjen figyelmesen elolvasni az alábbi adatkezelési tájékoztatót, amely összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel az alábbiakra:

1.1.1.     információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)

1.1.2.     2000. évi C. törvény a számvitelről,

1.1.3.     2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

1.1.4.     AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

1.2.      A jelen tájékoztatóban foglalt rendelkezések kötelezőek Loxon Solutions Zrt. munkavállalói és egyéb jogviszony alapján munkát végző személyek, álláslehetőségre pályázók, illetve megbízói, partnerei számára,

 • bármely a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony során megismert vagy azzal kapcsolatos személyes adat kezelése során.
 • azon informatikai eszközök (számítógépek, elektronikus levelezőrendszer és egyéb szoftvereszközök, Internet-kapcsolat) használata során, amelyet a Loxon Solutions Zrt. e személyek számára biztosít.

1.3.      A jelen Szabályzatot kell alkalmazni minden, a Loxon Solutions Zrt. által végzett személyes – tehát magánszemélyek adataival kapcsolatos – adatkezelés során.

1.4.      Jelen Tájékoztató a www.javachallenge.hu honlapon folyamatosan elérhető.

1.5.      Tevékenységünk során az általunk szükségszerűen elvégzett adatkezelés során fokozott figyelmet fordítunk az Ön által hozzánk eljuttatott személyes és különleges adatainak védelmére.

1.6.      Adatkezelésnek minősül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

1.7.      Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

1.8.      Különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

1.9.      Adatait a megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk fel.

1.10.   A személyes és különleges adatok gyűjtése, tárolása, személyes adatok harmadik fél részére történő továbbítása, valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

1.11.  Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely elengedhetetlen az adatkezelés céljának megvalósulásához, a cél elérésére alkalmas. Ezen személyes adatok csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhetőek.

 

2.     Adatkezelési típusok

2.1.  Álláslehetőségre pályázók személyes adatai: Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk által kezelt személyes adatok köre az alábbi:

 1. vezetéknév;
 2. keresztnév;
 3. születési idő;
 4. e-mail cím;
 5. telefonszám (mobil, vezetékes);
 6. tanulmányokra vonatkozó adatok;
 7. munkahelyekre vonatkozó adatok;
 8. idegen nyelvek ismeretére vonatkozó adatok;
 9. megváltozott munkaképességgel kapcsolatos információk;
 10. a felvételizők által kitöltött online és személyes teszt eredményeire vonatkozó adatok;
 11. egyéb, jellemzően pályázati anyagba foglalt információk, így például referencia/vélemény harmadik személyek részéről, szabadidős tevékenység, bizonyítványok, oklevelek, díjak és egyéb dokumentumok, az ezekben megadott információk, fényképfelvétel;
 12. a Loxon Solutions Zrt. székhelyén, telephelyein vagy fióktelepein, valamint bármely más a Loxon Solutions Zrt. által szervezett – helyszíntől független – vállalati eseményeken és egyéb rendezvényeken a Loxon Solutions Zrt. által, vagy Ön vagy más harmadik személy által kizárólag marketing és reklám illetve a Loxon Solutions Zrt-nél történő munkavállalás népszerűsítése céljából készített, kép- és videofelvételek.

 

A fent felsorolt adatok közül nem mindegyiket kezeljük szükségszerűen, azonban vannak olyan adatok, amelyet meg kell adnia ahhoz, hogy a felvételi eljárásban részt tudjon venni.

Társaságunk nem vállal felelősséget a kifejezett kérésünk nélkül tudomásunkra hozott (pl. önéletrajzban szereplő) különleges adatokért, ezért kérjük, hogy kifejezett kérés hiányában ne adjon meg ilyen adatokat. Tájékoztatjuk, hogy erkölcsi bizonyítványt Társaságunk a munkaviszony vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony létesítéséhez igényel arra tekintettel, hogy szolgáltatásainkat olyan partnerek részére nyújtjuk, amelyeknél a projektekben részt vevő valamennyi munkavállaló esetén elvárás a tiszta erkölcsi bizonyítvány megléte. Társaságunk a munkaviszony létesítésekor kizárólag annak tartalmát ellenőrzi, tartalmát nem rögzíti. Egyéb különleges adatokat nem kérünk és kezelünk.

Önnek lehetősége van ajánlást vagy olyan referenciát megadni, amelyet valaki más állított ki (pl. korábbi munkáltatója). Ebben az esetben azonban az Ön feladata és felelőssége, hogy beszerezze a kiállító személy hozzájárulását ahhoz, hogy ezt az ajánlást vagy referenciát másokkal megoszthassa.

A Loxon Solutions Zrt., illetve a vele álláshirdetések közzététele céljából szerződéses kapcsolatban álló állásportál részére bármely személyes adat vagy ilyet tartalmazó dokumentum (így pl. önéletrajz) elküldésével Ön elfogadja Társaságunk adatvédelmi tájékoztatóját, nyilatkozik, hogy az ebben foglalt tájékoztatást megértette és tudomásul vette, és kijelenti, hogy adatait önkéntesen adja meg, és a jelen tájékoztatóban foglaltak szerinti az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul. Személyes adatait, állásjelentkezéseket és az önéletrajzokat az alábbi csatornákon keresztül juttathatja el részünkre:

-        www.loxon.eu Karrier oldalon keresztül;

-        az jobs@loxon.eu címen;

-        személyesen saját és külső rendezvényeinken, konferenciákon, állásbörzéken, egyetemi előadásokon, versenyeken és egyéb olyan rendezvényeken, melyen a Loxon kiállítóként, szponzorként vagy résztvevőként megjelenik;

-        postai úton vagy személyesen a Loxon Solutions Zrt. telephelyén és irodáiban;

-        a Loxon Solutions Zrt. munkatársai részére eljuttatott elektronikus vagy papíralapú küldeményben.

Amennyiben a jelen tájékoztató pályázati anyagot vagy önéletrajzot említ, úgy azon az Ön önéletrajzát és motivációs levelét, csatolt, feltöltött referencia és egyéb dokumentumait kell érteni azok teljes tartalmával együtt.

2.2.  Pool adatbázisban szereplők személyes adatai:

 • A HR terület eseményeket szervez és szponzorál annak érdekében, hogy a cég számára a lehetséges munkavállalókkal a céget megismertesse, és azok hozzájárulása esetén az adataikból talent pool adatbázist építsen. A talent pool adatbázisban szereplőket a Loxon Solutions később nyitott pozíciókról és szakmai eseményekről értesíti. Adataik talent pool adatbázisba való rögzítését az alábbi csatornákon adott hozzájárulásuk teszi lehetővé:
  • Saját szervezésű események, versenyek
  • Harmadik fél által szervezett események, versenyek
  • Weboldal
 • A talent pool adatbázisba a résztvevők alábbi személyes adatait rögzítjük:
  • Talent pool- Név
  • Talent pool- Születési dátum
  • Talent pool- E-mail cím
  • Talent pool- Telefonszám
  • Talent pool- Végzettség (egyetem, szak, végzés éve)
 • Az egyes csatornákon beérkező személyes adatok rögzítésének és tárolásának jogalapja:
  • Saját szervezésű események, versenyek
   • A tárolás jogalapja: hozzájárulás, a regisztrációs űrlapon szereplő adatvédelmi tájékoztató elfogadása által
  • Harmadik fél által szervezett események, versenyek
   • A tárolás jogalapja: az esemény szervezőjével kötött szerződés, amely értelmében a szervező az adatokat, mint hivatalos, jogszerűen rendelkezésére álló adatot bocsátja a Társaság rendelkezésére
  • Weboldal
   • A tárolás jogalapja: hozzájárulás, adatvédelmi tájékoztató elfogadása aktív pipálással
 • Az Loxon Solutions saját szervezésű, illetve harmadik fél által szervezett eseményeken, versenyeken készült fénykép- és videó felvételeket a Társaság belső filerendszerében tárolja, közösségi média felületein, branding célú kiadványaiban publikálhatja.  Ehhez a felvételen szereplő személyek hozzájárulásukat adják.
 • A Loxon Solutions Zrt. a pool adatbázisban szereplők adatait az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 3 évig tárolja. A tárolás jogalapja: hozzájárulás, a talent poolba történő jelentkezés csatornájától függő módon, az adatvédelmi tájékoztató elfogadása által.
 • A talent poolban szereplő személyes adatokat a Loxon Solutions Zrt. a HR területtel foglalkozó munkatársai részére teszi elérhetővé.

2.3.  Elektronikus megfigyelőrendszer: Társaságunk elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelés) üzemeltet.

A jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, illetve e jogsértő cselekmények megelőzése, valamint azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el, továbbá e technikai eszközök alkalmazása elengedhetetlenül szükséges mértékű, és az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával nem jár.

Társaságunk elhelyez figyelmeztető táblákat minden olyan helyiség bejáratára, - így a telephely bejáratára is – ahol térfigyelést alkalmaz. A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfelelően elhelyezett ismertetés ellenére a területre bemegy, kivéve, ha a körülményekből egyértelműen más következik.

A térfigyelésre a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szvtv.) rendelkezéseivel összhangban kerül sor.

A kamerák látószöge csak a célterületre irányulhat. Így kizárólag saját tulajdont vagy használatban lévő területet figyelünk meg, amelyen a kamera látószöge az alábbi területekre irányul:

Kihelyezett kamerák helye

Megfigyelt terület

HQ bejárati ajtó

HQ bejárati ajtó

HQ vészkijárat

HQ vészkijárat

HQ szerverszoba 1.

HQ szerverszoba bejárati ajtó

HQ szerverszoba 2.

HQ szerverszoba vészkijárat

DC 7. bejárati ajtó

DC 7. bejárati ajtó

DC 7. vészkijárat

DC 7. vészkijárat

DC 7. szerverszoba

DC 7. szerverszoba bejárati ajtó


HQ = 1134 Budapest, Lőportár utca 20/b IV. em.

DC 7. =1134 Budapest, Dévai utca 26-28. VII. em.

A térfigyelés során készült kép- és videófelvétel az informatikai szerveren tárolódik a jelen szabályzatban meghatározott időtartamban, ahhoz csak a kijelölt munkatárs férhet hozzá.

2.4.  Kép- és videófelvételek:

Társaságunk székhelyén, telephelyein vagy fióktelepein, valamint bármely más a Társaságunk által szervezett – helyszíntől független – vállalati eseményeken és egyéb rendezvényeken kép- és videofelvételek készülnek

 

3.     Hozzájárulás az adattovábbításhoz

A jelen szabályzat elfogadásával Ön hozzájárul az alábbi partnerek és hatóságok részére történő adattovábbításhoz.

Külföldre történő adattovábbítás esetén előfordulhat, hogy abban a harmadik országban, amelynek területére a személyes adatokat továbbítjuk, az adatvédelmi szabályozás szintje alacsonyabb az európai uniós szabályozás szintjénél. Ezt Ön tudomásul veszi, valamint a kapcsolatfelvétel során kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adataihoz ilyen harmadik országokban lévő munkáltatók is hozzáférhetnek, illetve részükre személyes adatai továbbításra kerülhetnek. Az általuk végzett adatkezelés megtiltása érdekében az adott munkáltatóval, megbízóval vagy adott esetben harmadik személlyel kell felvennie a kapcsolatot.

Különleges adatot harmadik személy részére sem írásban, sem szóban nem továbbítunk és annak lehetőségét sem teremtjük meg, hogy harmadik személy a különleges adatokhoz bármiféle módon hozzáférjen.

Az egyes adatkezelési típusok vonatkozásában:

3.1.  Álláslehetőségre pályázók személyes adatai:

3.1.1.    Az adatok kezeléséhez és azok országhatáron belüli harmadik fél részére történő továbbításához Ön kapcsolatfelvételével kifejezetten hozzájárulását adja. Külföldre az Álláslehetőségre pályázók személyes adatai nem kerülnek továbbításra.

3.2.  Pool adatbázisban szereplők személyes adatai:

3.2.1.     Rendezvényszervező cégek és alvállalkozók Társaságunk rendezvényeire szóló meghívók kiküldése céljából.

3.2.2.     Rendezvényszervező cégek és alvállalkozók saját szervezésű konferenciáira szóló VIP ügyfélmeghívások kezelése céljából.

3.2.3.      Társaságunk grafikus és nyomdai kivitelező alvállalkozói az ügyfélajándékok címzése céljából.

3.3.  Elektronikus megfigyelőrendszer

3.3.1.     A rögzített felvételeket Társaságunk harmadik fél részére csak törvényben meghatározott esetben (pl. rendőrség, munkavédelmi hatóság részére) adja át.

3.4.  Szolgáltatás nyújtása közben partneri adatbázisokhoz hozzáférés

3.4.1.     Saját termékeink implementációja során igénybe vett alvállalkozók.

3.4.2.     Társaságunkkal szorosan együtt dolgozó alvállalkozók a napi ügyfélkezelés során.

3.5.  Kép- és videófelvételek

3.5.1.     A felvételek marketingcélú felhasználása esetén a tartalom gyártására szakosodott alvállalkozók (marketing ügynökség, grafikus, nyomda stb.).

 

4.     Az adatkezelés célja

4.1.      Álláslehetőségre pályázók személyes adatai:

Az adatkezelés célja a Loxon Solutions Zrt. potenciális munkatársainak felkeresése felvétel céljából. Társaságunk kezelésébe az Ön személyes adatai az alábbi csatornákon keresztül kerülhetnek:

4.1.1.     Álláslehetőségre vagy adatbázisba történő jelentkezés esetén;

4.1.2.     Karrier rendezvényeken való regisztráció esetén;

4.1.3.     Olyan eseményekre történő regisztráció esetén, melyet Társaságunk szervez, szponzorál, kiállítóként, előadóként vagy résztvevőként meglátogat;

A pályázók személyes adatait sikertelen felvételi eljárás, a képzettségnek és tapasztalatnak megfelelő pozíció hiánya esetén érdekmérlegelés alapján adatbázisunkban rögzítjük, hogy releváns álláslehetőség meghirdetése esetén a korábbi pályázókat az álláslehetőséggel felkeressük.

A fentiekhez kapcsolódóan adatbázis kezeléssel is foglalkozunk. Az Ön személyes adatai kezelésére ezen  tevékenység keretében, a fenti célok elősegítése céljából kerül sor, ideértve a karrier adatok esetén a szükséges kiválasztási eljárásokat, teszteket és állásajánlatokkal kapcsolatos adatkezelést is.

Jelentkezése, illetve a Társaságunkkal egyéb módon történt kapcsolatfelvétele során az Ön által önkéntesen megadott adatok kezelésére abból a célból kerül sor, hogy Önnel üzleti kapcsolatot tarthassunk, rendezvényekre hívjuk, továbbá a jövőbeli elhelyezkedésével, munkavállalásával kapcsolatban támogatást, tanácsot nyújtsunk, és az Ön jövőbeli foglalkoztatása, újabb állásajánlatokkal történő megkeresése érdekében adatbázisunkban adatait kezeljük.

Az adatkezelés célja továbbá Társaságunk saját marketing és reklám tevékenységének elősegítése és a Loxon Solutions Zrt-nél történő munkavállalás népszerűsítése, ezáltal kifejezetten erre a célra készült kép- és videofelvételek, valamint személyes adatok különösen Társaságunk saját weboldalain, egyéb webes felületein, az online sajtóban és közösségi portálokon (Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, stb.), továbbá a nyomtatott sajtóban, bármely reklámanyagban és szórólapokon történő nyilvánosságra hozatala és a nyilvánosság felé történő közvetítése.

4.2.      Pool adatbázis:

A Társaságunkkal való kapcsolatfelvétel során az Ön által önkéntesen megadott adatok kezelésére abból a célból kerül sor, hogy Önnel munkaviszony létrehozása érdekében kapcsolatot tarthassunk, termékeinkről és szolgáltatásainkról tájékoztassuk, rendezvényekre hívjuk meg, adatbázisunkban nyilvántartsuk.

Az adatkezelés további célja elektronikus hírlevél küldése az Ön számára. Társaságunk weboldalán (www.loxon.eu) keresztül Ön adatbázisunkba az elektronikus hírlevél küldéshez való hozzájárulás megadása nélkül is jelentkezhet.

Amennyiben nem tart tovább igényt arra, hogy hírlevelet küldjünk Önnek, úgy bármikor lehetősége van a hírlevélről leiratkozni. A hírlevélről leiratkozni az unsubscribe@loxon.eu címre küldött üzenettel lehet. Az üzenetben minden esetben szükséges megadni a törölni  kívánt e-mail címet.

4.3.      Eletronikus megfigyelőrendszer:

A kamerás megfigyelés során gyűjtött adatok kezelésére elsősorban emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, veszélyes anyagok, veszélyes gépek megfigyelése, illetve vagyonvédelem céljából kerül sor.

4.4.      Kép és videófelvételek:

Az Ön adatkezelési hozzájárulása alapján a kezelt személyes adatokat, valamint a Társaságunk által készített, vagy egyébként az Ön által vagy más harmadik személy által készített, a Társaságunk részére átadott kép,- és videofelvételeket a Loxon Solutions Zrt. kizárólag saját marketing és reklám célokból és a Loxon Solutions Zrt-nél történő munkavállalás népszerűsítése céljából használhatja fel E célok érdekében a fent említett kép- és videofelvételeket Társaságunk különösen  saját weboldalain, egyéb webes felületein, az online sajtóban és közösségi portálokon (Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, stb.), továbbá a nyomtatott sajtóban, bármely reklámanyagában és szórólapjain hozhatja nyilvánosságra, vagy közvetítheti a nyilvánossághoz.

 1.  
 2. 5. Az adatkezelés jogalapja
 3.  

5.1.      Az adatszolgáltatás önkéntes, melynek jogalapját az Info tv. 5. § (1) bekezdés a.) pontja biztosítja.

5.2.      Bizonyos esetekben sor kerülhet a személyes adatok kezelésére egyéb jogalapokon is, mint például a Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség (Infotv. 6. § (1) bekezdés a) pont / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk c) pont), a Társaságunk vagy harmadik személy jogos érdeke (Infotv. 6. § (1) bekezdés b) pont / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk f) pont), a Társaságunkkal létrejött szerződés végrehajtása (Infotv. 6. § (4) bekezdés / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk b) pont). Személyes adatok kezelésére sor kerülhet bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célból is, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek. Az ilyen feladatokat ellátó szervezetek részére a személyes adatok átadhatóak, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek.

 

6.     Adatai biztonsága

6.1.      Az Ön személyes és különleges adatai biztonsága érdekében Társaságunk olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, melyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.

6.2.      A beérkező önéletrajzokat Társaságunk a saját hálózati meghajtóin tárolja egy titkosított mappában, melyekhez kizárólag Társaságunk kiválasztásban résztvevő munkatársai rendelkeznek hozzáféréssel. A jelentkezéseket ezen kívül Társaságunk adatösszesítő fájlban is rögzíti, melyet szintén a fent említett meghajtón tárolunk.

 

 

6.3.      Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk megállapodást köt minden olyan partnerével, amely részére személyes adatot továbbít vagy amely adatfeldolgozást magában foglaló tevékenységet nyújt Társaságunk részére. Társaságunk – az adatok kezelése során elérhető biztonság fokozása érdekében – ezen megállapodásban kötelezi az adott partnert arra, hogy tevékenységét az adatvédelmi rendelkezésekkel összhangban végezze.

 

6.4.      A fentieken túl Társaságunk negyedévente auditot végez, amely során ellenőrzésre kerül, hogy a jelen, illetve a kapcsolódó belső szabályzat előírásai betartásra kerültek-e, merült-e fel adatvédelmi incidens, az adatkezeléshez kapcsolódó kérelmek (így különösen törlés) teljesítése megtörtént-e, illetve merült-e fel bármilyen olyan körülmény, amely az adatkezelési eljárásra kihatással lehet. Társaságunk ezen rendszeres felülvizsgálattal is a személyes adatok biztonságát és a leginkább megfelelő adatkezelést kívánja elősegítetni.

 

7.     Az adatkezelésre jogosultak köre

7.1.      Társaságunk adatkezelésre feljogosított munkavállalói egyéb jogviszony alapján munkát végző személyek, illetve szerződéses partnereink.

7.2.      Amennyiben Ön tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy a Társaságunk mely, velünk egyéb jogviszony alapján munkát végző személy, illetve szerződéses partner részére továbbította az Ön általunk kezelt adatait, illetve, hogy ezekhez kik férhettek hozzá, úgy kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.  

7.3.      Társaságunk az Ön adatainak védelme érdekében valamennyi adatkezelésre jogosultat a jelen tájékoztatóban és a jogszabályokban foglaltak betartására hív fel, valamint titoktartásra kötelez. A személyes adatok a Társaságunkkal egyéb jogviszony alapján munkát végző személyek, illetve szerződéses partnereink által történő kezelése során a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása szerződéses partnereink, egyéb módon közreműködő személyek felelőssége, amelyért Társaságunk nem vállal felelősséget.

7.4.      Kifejezetten felhívjuk figyelmét, hogy csak akkor vegye igénybe Társaságunk szolgáltatását, ha ezt a kockázatot tudomásul vette, és semmilyen esetben se adjon meg vagy tegyen közzé olyan személyes adatot vagy információt, amelyet mással nem kíván megosztani.

 

8.     Az adatkezelés időtartama

8.1.  Kötelező adatkezelés esetén Társaságunk az adott jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatokat.

8.2.  Az adatokat Társaságunk az adatbázisában mindaddig megőrzi, kezeli, amíg az érintett nem kéri annak törlését (de legkésőbb 3 év elteltével).

8.3.  Társaságunk által kezelt adatainak törlését Ön bármikor kezdeményezheti az unsubscibe@loxon.eu e-mail címre küldött üzenet által. Kérésének a hivatali időnkben mindenkor haladéktalanul, de legkésőbb az Ön erre vonatkozó kérelmének kézhezvételétől számított 15 (azaz tizenöt) napon belül eleget teszünk.

Személyes adatai kezeléséről Ön bármikor tájékoztatást kérhet. Kérésére tájékoztatást adunk kezelt adatairól, arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az office@loxon.eu (email) címeken kérhető.

8.4.  A megadott adatok helyességéért Ön felel. Személyes adatai helyesbítését azok megváltozása esetén bármikor kérheti. A valóságnak meg nem felelő adatokat kérésére helyesbítjük, a hiányos vagy téves adatot töröljük. A helyesbítésről és a törlésről külön értesítést erre vonatkozó kifejezett kérés esetén e-mailben, erre a célra pontosan megadott e-mail címre küldünk. Kérjük, helyesbítési kérés esetén az office@loxon.eu e-mail címre, törlési kérés esetén pedig az unsubscribe@loxon.eu e-mail címre írjon üzenetet.

8.5.  A személyes adatot törölni kell, ha

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett azt kéri;
 • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

8.6.  Az egyes adatkezelési típusok vonatkozásában:

8.6.1.     Álláslehetőségre pályázók személyes adatai:    

A személyes adatokat a Társaságunk és Ön között megtörtént utolsó kapcsolatfelvételtől számított 3 évig adatbázisunkban megőrizzük és kezeljük. Ezen időtartamot az indokolja, hogy 3 éven belül reális esélye van annak, hogy az Ön számára megfelelő munkakört tudunk ajánlani, s adatai megőrzése esetén  értesíteni tudjuk Önt egy,  a tapasztalatainak, és képzettségének megfelelő álláslehetőségről.

8.6.2.     Pool adatbázis:

A talent pool adatbázisban szereplő adatokat az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 3 évig őrizzük meg.

8.6.3.     Elektronikus megfigyelőrendszer:         

 A térfigyelés során készült kép- és videofelvétel az informatikai szerveren tárolódik, ahhoz csak a kijelölt munkatárs férhet hozzá és legfeljebb 3 munkanapot követően – amennyiben annak tárolása jogszabályban előírt okból nem meghosszabbítható – törölésre kerül.

8.6.4.     Kép- és videófelvételek:

A rendezvényeinken és egyéb alkalmakkor készült kép- és videófelvételeket érdekmérlegelés alapján a képen szereplők hozzájárulásának visszavonásáig megőrizzük.

9.          Cookie-k (Sütik)

9.6.      A www.loxon.eu honlap – számos más honlaphoz hasonlóan – annakmegfelelő használata, a felhasználói élmény növelése, valamint a marketing kommunikáció optimalizálása érdekében cookie-kat (sütiket) használ, amelyhez Társaságunk a honlap első látogatásakor az Ön kifejezett, előzetes hozzájárulását kéri. Kérjük, hogy a hozzájárulás megadása előtt figyelmesen olvassa el az alábbiakat.

9.7.      A cookie-k (sütik) olyan, a böngészője által ideiglenesen az Ön böngészésre használt eszközén tárolt adatok, amelyek a www.loxon.eu honlap használata során kerül(het)nek az Ön eszközére. Ez magában foglalja az Ön IP címét, a böngészője típusát, az eszköze operációs rendszerének jellemzőit, a látogatás időtartamát, az Ön által meglátogatott oldalt, al-oldalt, használt funkciót, valamint a holnapon eltöltött időt. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak az Ön, azaz az egyéni felhasználó azonosítására, nem kerülnek összekapcsolásra személyes adattal. A cookie-k (sütik) kisméretű fájlok, nem károsítják az Ön eszközét és nem tartalmaznak semmiféle vírust, vagy kártevőt. A cookie-k (sütik) egy része a honlap bezárása után automatikusan törlése kerül, míg más részük hosszabb ideig tárolásra kerül az Ön eszközén attól függően, hogy a böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz.

9.8.      A www.loxon.eu honlap kizárólag olyan saját cookie-kat (sütiket) használ, amelyek a honlap működéséhez szükségesek és átmeneti jellegűek. A honlap ezen felül partner cookie-kat (sütiket) [is] használ, amelyeket a különböző szolgáltatásokkal megbízott partnereink működtetnek honlap analitika, illetve személyre szabott marketing kommunikáció céljából. A www.loxon.eu honlap az alábbi partner cookie-kat (sütiket), illetve más hasonló programokat használja:

 • Google AdWords remarketing, e-DM retargeting és display/banner retargeting és search remarketing szolgáltatásai;
 • Google Analytics szolgáltatása;
 • Facebook szolgáltatása;
 • LinkedIn szolgáltatása;
 • Google Tag Manager;
 • Instagram;és a
 • Twitter szolgáltatása.

9.9.      A cookie-k (sütik) elfogadása, engedélyezése nem kötelező, azok használatát korlátozhatja, illetve meg is akadályozhatja, azonban ilyen esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a www.loxon.eu honlap egyes funkcióit. Önnek a böngészője beállításai megváltoztatásával lehetősége van az Ön által meglátogatott weboldalakon engedélyezni, illetve tiltani a cookie-kat (sütiket). Kérjük, hogy amennyiben le kívánja tiltani a cookie-kat (sütiket), úgy nézze át a böngészője használati útmutatóját, illetve súgóját és tegye meg az ehhez szükséges lépéseket.

10.       Ellenőrzés

10.6.   Nyilatkozunk, hogy az itt szabályozott megfigyelésre és ellenőrzésre kizárólag abban az esetben kerül sor és akkor is kizárólag a konkrét elérni kívánt cél érdekében annak keretein belül, amikor az Társaságunknak, Társaságunk valamely munkavállalójának (így különösen vagyonvédelem) vagy valamely partnerünk gazdaságilag indokolható érdeke. A rögzített anyagokat kizárólag szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja, illetve munkahelyi baleset esetében lehet visszanézni.

10.7.   A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kerül elhelyezésre, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa. A megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézését kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából figyelhetik. A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet.

10.8.   Rögzítjük, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre más mód, eljárás, amellyel a fent rögzített cél elérhető, és amely adatkezeléssel nem járó, illetőleg szűkebb körű adatkezeléssel járó megoldás volna.

11.       Jogérvényesítés

11.6.   Személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához fordulhat.

11.7.   Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

11.8.   Az érintett bírósághoz fordulhat:

 • a felvilágosítás megtagadása;
 • a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása;
 • jogainak megsértése esetén, továbbá;
 • ha a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy ha Társaságunk a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

11.9.   A per elbírálása a Társaság, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

11.10. Kérjük, hogy a Társaságunk adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fent eljárások kezdeményezését megelőzően, egyeztetés céljából forduljanak Társaságunkhoz.

Résztvevők

Csapatnév Csapat típusa Egyetem / főiskola
87
SPRING diák csapat Codecool Oktatási Intézet
86
Serializers szenior csapat
85
import ryce diák csapat Eötvös Loránd Tudományegyetem
84
Band of 552 diák csapat Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
83
Isaac szenior csapat
82
Deus Ex Masina diák csapat Szegedi Tudományegyetem

Weboldalunkon cookie-kat használunk a felhasználói élmények javítása, és az azonosítás érdekében, további információk az adatvédelmi nyilatkozatban.Elfogadom